۰۱/۰۲/۱۳۹۵
اینورتور

لیست قیمت اینورتر LS

IE5 SV001IE5-1 220V 0.1 2,600,000 SV002IE5-1 220V 0.2 2,900,000 SV004IE5-1 220V 0.37 3,100,000 SV001IE5-1C 220V 0.1 2,900,000 SV002IE5-1C 220V 0.2 3,100,000 SV004IE5-1C 220V 0.37 3,450,000 IC5 […]
۰۴/۰۷/۱۳۹۳
دانلود کنید
۰۴/۰۷/۱۳۹۳

HMI چیست ؟

HMI یاهمان نمایشگرهای لمسی که به شما اجازه استفاده از بسیاری فرمان های مختلف را میدهد به این معنی که شما در یک نمایشگربه صورت مجازی […]